سیستم امتیاز دهی آسان بسان به تازگی طراحی شده است و در حال آزمایش است ولی مشتریانی که در سیستم فعلی موفق به اخذ امتیاز بشوند ، امتیاز آنها ذخیره خواهد شد

جدول-امتیاز-آسان-بسان

نحوه محاسبه امتیاز خرید از آسان بسان

جدول به طوری تهیه شده است که اگر خریدهای منزل خود را از آسان بسان تهیه کنید کمتر از ۲ ماه به سطح برنزی میرسید

و رسیدن به سطح نقره ایی هم بسیار ساده است

امتیاز کسب شده توسط مشتری برای مشتری ذخیره میشود.برای کسب امتیاز بیشتر ، بهتر است که فاصله زمانی کمتر از دو هفته باشد.